Ukhwah Islamiyyah

Khamis, 13 Mei 2010

Hiburan yang ditegah oleh syarak

سم الله الرحمن الرحيم


Firman Allah dalam surah an-Nahli ayat 125 :
Yang Bermaksud :
“Serulah manusia kepada jalan tuhan mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Permasalahan keruntuhan akhlak pelbagai lapisan masyarakat juga dapat dikurangkan jika semua pihak memahami dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing sebagai pemikul amanah Allah, iaitu kewajipan memakmurkan dunia ini dengan dasar, nilai dan falsafah keagamaan. Adalah menjadi tanggungjawab setiap muslim, walau dari apa juga latarbelakang kerjaya memikul amanah Allah dengan mempastikan apa jua aktiviti dan kegiatan mestilah berlandaskan semangat ibadah.

Sesungguhnya tuntutan membina nilai agama dalam kehidupan ini adalah tanggungjwawab setiap muslim tidak kira samada mereka ahli politik, saintis, tokoh budaya, tokoh sukan, para usahawan dan sebagainya. Allah S.W.T. mewajibkan setiap Muslim menjadikan ajaran Islam sebagai dasar, nilai, dan falsafah dalam perlaksanaan kerjaya dan profesion masing-masing. Allah menegah sama sekali dasar-dasar dan nilai buruk dalam perlaksanaan apa juga kerjaya. Penghayatan prinsip ini akan dapat membentuk persekitaran yang didominasi oleh pengaruh agama. Renungilah firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 104 :

Yang Bermaksud :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Ayat di atas dengan jelas mengingatkan bahawa setiap Muslim berperanan sebagai pendokong amalan kebaikan dan pencegah kegiatan-kegiatan mungkar. Satu lagi kaedah yang di percayai berkesan dalam menangani gejala sosial ini ialah melalui perlaksanaan Amar makruf dan Nahi mungkar

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...